Fins lykke bare i eventyr?

Helgestevne

Vi lever i en verden, hvor alt liksom er lagt til rette for et lykkelig liv. Likevel er mange av oss syke og ulykkelige. Vi har lært at det nytter ikke å forvente mer. Hvem ønsker å gå i kloster for å oppnå den budhistiske munkens opphøyde ro?

Munkens meditative praksis handler om å styre egen oppmerksomhet; for der ligger skaperkraften.

Mange års studier og utprøving av gammel religiøs praksis, moderne filosofi og nyeste forskning danner grunnlaget for en ny enkel metode. Vi har skrellet bort all mystikk og tingtang. Å følge den vil uvegerlig føre til bedre helse og styrke den indre ro, som er nødvendig for opplevelsen av lykke.

Traumatisk stress, ADHD – Attention deficit hyperactivity disorder , PTSD – posttraumatic stress disorder, ME – kronisk utmattelse, fibromyalgi, autisme med flere; alle disse tilstander har med det autonome nervesystemet å gjøre. I mange av disse ser virus ut til å spille en vesentlig rolle. Derfor vil vi bruke litt tid på å forstå, hva virus egentlig er, og hvilken rolle, det spiller i menneskets kropp. Naturligvis vil vi også komme inn på, hvordan en best kan handtere det, vi kaller infeksjoner.

Gjennom et systematisk arbeid noen minutter hver dag er det mulig å endre måten vi opplever og møter verden på. Opplevelsen av at livet er stress og kamp roer seg samtidig som kroniske sykdommer kommer under kontroll. Faktisk tar vi bevisst kontroll over det, som regnes umulig å styre bevisst: Det autonome nervesystemet!

Metoden gjør utstrakt bruk av livssansen; en systematisk bruk av intuisjon, som lar oss iaktta/måle tilstander. Dernest bruker vi delta-tilstanden våkent – den er i mange sammenhenger betegnet som den drømmeløse søvn! – til å styre livskreftene; eller omskriving av gamle tankemønstre og trauma.

Oppøve livssansen
Å iaktta og gjenkjenne mønstre i underbevisstheten er ikke noe folk flest er vant med. Det er jo ikke uten grunn, at plassen, hvor disse mønstre ligger, kalles underbevistheten. Alt som ligger der regnes vanligvis som utilgjengelig for bevissthten. Heldigvis har vi en sans, som er i stand til å trenge ned i selv de dypeste lagene. Men fordi vår kultur ikke vil vite av mer enn fem sanser, er mange av oss ikke klar over, at vi har den. Denne sansen er vi alle født med, men vårt moderne levesett setter den med kirurgisk presisjon ut av spill allerede tidlig i barndommen.

Styre livskreftene
For å kunne overskrive gamle mønstre med nye trengs det en kraft, som ikke ligger hverken i vilje eller muskler. Vi må kunne styre livskreftene. Vi må trenge ned i det, som vanligvis kalles det autonome nervesystemet, altså den del av nervesystemet, som tilsynelatende styrer seg selv og ikke lar seg påvirke av den bevisste vilje.

Stevnets innhold
Det vil bli økter med kunnskapsformidling og økter med øvelser i små grupper og alene.

Hvem er stevnet for
Stevnet er for deg uten noen form for erfaring, men med ønske og vilje til å ta styring i eget liv.

Hva har jeg med hjem?
Stevnet har som formål å gi deg en opplevelse av hva virkelig ro er, og at det er noe du skaper i deg, ikke noe som kommer utenifra.
Du har med deg verktøy, som gjør at du kan begynne å skape din nye virkelighet. Du vil kunne begynne å bruke livssansen til å iaktta, om ditt arbeid med å styre livskreftene bærer riktig vei.